Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 15) a správa o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ sú v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom znení prístupné na nasledovnom odkaze:

Správa o hodnotení zmeny OP KŽP (verzia 15)návrh zmeny OP KŽP (verzia 15)

Predmetné dokumenty sú zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

 

Stanoviská k vyššie uvedenému návrhu zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správe o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 21. 7. 2023  na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: zdenka.kurcikova@enviro.gov.sk

 

Konzultácie podľa § 63 v spojení s § 65g zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálnych programov a projektov, Karloveská 2, 841 04 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

Verejné prerokovanie návrhu zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ sa uskutoční dňa 18. júla 2023 o 15,00 hod. v priestoroch Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava.