Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – 79. a 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že dňa 30. marca 2023 bol zverejnený nový Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2022-79 a Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80.