Vyzvanie na predloženie národného projektu „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“

Prioritná os:                    2.   Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita:         2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ:               2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód vyzvania:               OPKZP-PO2-2018-NP6

Dátum vyhlásenia:      22. 10. 2018

Oznámenie o uzavretí vyzvania na predloženie národného projektu s kódom č. OPKZP-PO2-2018-NP6

„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválilo dňa 15.11.2018 národný projekt prijímateľa Slovenskej agentúry životného prostredia Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA. Vzhľadom na uvedené sa uzatvára písomné vyzvanie  na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO2-2018-NP6“.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 22.10.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie –  Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA.

Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít (napr. spoty v TV, rádiách a informácie zverejňované v printových médiách) poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku vody a možnostiach proaktívnej adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom realizácie opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA.

Vyzvanie na predloženie národného projektu Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane príloh

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane príloh

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov