Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,

Investičná priorita:

1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Kód vyzvania: OPKZP-PO1-2017-NP4

Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 29.11.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry naprieč celým územím SR a to prostredníctvom transparentného výberu užívateľov u ktorých sa prvky zelenej infraštruktúry vybudujú/osadia. Oprávnenými užívateľmi sú obce.

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelené obce

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane príloh

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane príloh

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergií a komplementarity

Oznámenie o uzavretí vyzvania na predloženie národného projektu s kódom č. OPKZP-PO1-2017-NP4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválilo dňa 14.3.2018 národný projekt prijímateľa Slovenskej agentúry životného prostredia Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. Vzhľadom na uvedené sa uzatvára písomné vyzvanie na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO1-2017-NP4.