Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyhlasuje Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10

Dátum vyhlásenia: 14.03.2022

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10 Zelená domácnostiam III o 4 165 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. o 4 900 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie Zelená domácnostiam III po úprave predstavuje 42 415 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. 49 900 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10 Zelená domácnostiam III o 25 500 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. o 30 000 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie Zelená domácnostiam III po úprave predstavuje 38 250 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. 45 000 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

 

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III v znení informácie č.2

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č.3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov

 

Dokumenty:

Vyzvanie na predloženie Národného projektu ZD III v znení informácie č.2 – sledovanie zmien

Vyzvanie na predloženie Národného projektu ZD III v znení informácie č.1 – sledovanie zmien

Vyzvanie na predloženie Národného projektu ZD III v pôvodnom znení