Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán vydal Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy (ďalej len „Jednotná príručka k predkladaniu ŽoP“), ktorá je  zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a taktiež na webovom sídle RO pre OP KŽP. 

V tejto súvislosti upozorňujeme prijímateľov, že Jednotná príručka k predkladaniu ŽoP nadobúda účinnosť dňa 17.06.2022, t.j. od uvedeného termínu budú prijímatelia, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, t.j. všetci prijímatelia TP OP KŽP postupovať pri predkladaní ŽoP podľa pravidiel stanovených v tejto príručke (ak nie je v Príručke pre prijímateľa pre projekty TP OP KŽP uvedené inak – uvedené sa týka najmä predkladania osobných výdavkov a cestovných náhrad sumarizačnými hárkami (SH), nakoľko Prijímatelia budú aj naďalej používať tie SH, ktorú sú uvedené v Príručke pre prijímateľa, a nie tie uvedené v Jednotnej príručke k predkladaniu ŽOP.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu

Prílohy k jednotnej príručke 


Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.10 – platná od 28.06.2022

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.10 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

 

Archív

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.9 – platná od 07.07.2021

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.9 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8 – platná od 14.01.2021

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7– platná od 02.09.2020

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – platná od 02.03.2020

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Aktualizácia prílohy č. 3 – Pracovný výkaz dohody

Aktualizácia prílohy č. 10 – Pracovný výkaz experti

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – platná od 15.07.2019

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – platná od 01.03.2019

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.3 – 8.11.2018

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.3 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2 – 28. 06.2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Archív – Príručka pre prijímateľa a prílohy (2.1 a 2.0)


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.2 – platná od 02.08.2021

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.2– so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Archív

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.1– platná od 10.03.2020

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.1 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.0 – platná od 15.07.2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.0 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.9 – platná od 22.03.2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.9 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8 – platná od 01.03.2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 – 22. 01. 2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – 13. 12. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – 8. 11. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – 20. 06. 2017

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Archív – Príručka k oprávnenosti výdavkov, prílohy a sledovanie zmien


Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania


Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 6.1 – platná od 23.12.2020

Prílohy k Príručke pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 6.0 – platná od 20.11.2019

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 6.0 – so sledovaním zmien

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 5.0– platná od 03.05.2019

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 5.0 – so sledovaním zmien

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.2 – platná od 01.03.2019

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.2 – so sledovaním zmien

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.1 – platná od 13.12.2018

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.1 – so sledovaním zmien

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.0 – platná od 01.06.2018

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.2 – platná od 28.06.2017

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci účinný od 17.6.2022

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy

Archív vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci

 

Vzor rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP (pre prípady, kedy prijímateľ a poskytovateľ sú tá istá osoba) účinný od 17.6.2022

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekty technickej pomoci

Príloha 1 – Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

Archív vzoru rozhodnutia o schválení žiadostí o NFPVýzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti výkonu právnej činnosti pre rok 2023

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov


Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti metodiky pre rok 2022

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti výkonu právnej činnosti pre rok 2022

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov


Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti výkonu právnej činnosti pre rok 2021

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov


Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti stavebných povoľovacích konaní

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti výkonu právnej činnosti

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti výkonu kontroly verejného obstarávania

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti expertného posúdenia vypracovanej metodiky finančnej analýzy  

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov