PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

UpozornenieDňa 19.04.2023 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3. Aktualizovaná verzia Jednotnej príručky je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a je účinná od 19.04.2023.

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3 – účinná od 19.04.2023

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3 účinná od 19.04.2023, so sledovaním zmien


Upozornenie: S účinnosťou od 17.06.2022 vydal Centrálny koordinačný orgán korigendum Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2. Predmetom korigenda je najmä zosúladenie sadzobníka finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Aktuálna verzia Jednotnej príručky (po korigende) tak obsahuje sadzobník finančných opráv v takom znení, v akom je sadzobník prílohou aktuálneho Metodického pokynu CKO č. 5, ktorého verzia 8 nadobudla účinnosť 17.06.2022. Predmetom úprav boli aj niektoré zjavné administratívne chyby (napr. nesprávne vnútorné odkazy na príslušné časti Jednotnej príručky). Aktualizovaná verzia Jednotnej príručky (po korigende) je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/.

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2– korigendum účinné od 17.06.2022

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 – korigendum účinné od 17.06.2022, so sledovaním zmien


zverejnené 05.05.2022

Informácia pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje upozorniť prijímateľov na vydanie Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všeobecné metodické usmernenie bolo vypracované v súvislosti mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou zohľadňujúc aktuálny nestabilný cenový vývoj v stavebníctve ako aj v iných odvetviach hospodárstva a s tým súvisiacu úpravu k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania.


zverejnené 31.03.2022

Upozornenie: Dňa 31.03.2022 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, v znení verzie 2 v kontexte novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.03.2022. Aktualizovaná verzia Jednotnej príručky je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a nadobúda účinnosť 31.03.2022.


Archív:

Jednotná príručka pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania – účinná od 31.03.2022

Jednotná príručka pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania – účinná od 31.03.2022, sledovanie zmien

Jednotná príručka pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania – účinná od 15.06.2021


Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.1, účinná k 01. 04. 2021

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.0, účinná k 01. 01. 2021

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.2, účinná k 14. 09. 2020

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.1, účinná k 14. 08. 2020

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.0, účinná k 12. 06. 2020

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.2, účinná k 13. 12. 2019

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.1, platná od 13. 06. 2019

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0, platná od 25. 03. 2019

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2, platná od 13. 12. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1, platná od 13. 06. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0, platná od 06. 02. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3, platná od 28. 11. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2, platná od 13. 09. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.1, platná od 19. 06. 2017

Prílohy k  Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.0, účinnosť od 01. 06. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.3, účinnosť od 1. 11. 2016

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.0, účinnosť od 18. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 1.1, platnosť od 01. 07. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 1.1


UPOZORNENIE pre Prijímateľov k aktuálnemu spôsobu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní § 32 ZVO 

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 7.0, účinnosť od 26.01.2021

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 7.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 7.0 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 6.0, účinnosť od 06.07.2020

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 6.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 6.0 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1, účinnosť od 13.12.2019

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1

Najdôležitejšie zmeny a upozornenia k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.0, účinnosť od 11.06.2019

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR,verzia 5.0 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.2, účinnosť od 13.12.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia, 4.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR,verzia 4.2 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.1, účinnosť od 08.06.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.0, účinnosť od 6.2.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.1 účinnosť od 28.11.2017

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.0 účinnosť od 06. 06. 2017

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.3, účinnosť od 3.11.2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.1, účinnosť od 23. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.0, účinnosť od 18. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 1.1, platnosť od 17. 08. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 1.1


Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.1, platnosť od 30.12.2020

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.1, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 6.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.0, platnosť od 18.06.2020

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.0, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 6.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.2, platnosť od 13.12.2019

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.2, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 5.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.1, platnosť od 13.06.2019

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.1, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 5.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.0, platnosť od 12.04.2019

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.0, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.1, platnosť od 21. 12. 2018

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.1, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.0, platnosť od 16. 02. 2018

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 3.0, platnosť od 3. 11. 2016

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA – verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.0, , účinnosť od 21. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 1.1, platnosť od 25. 09. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 1.1

Oznámenie SIEA o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly verejného obstarávania týkajúce sa prípravy národného projektu Zelená domácnostiam