Vyzvanie na predloženie národného projektu „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

Prioritná os: 

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvania: OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 

Dátum vyhlásenia: 29.11.2019

Dátum uzavretia: 31.08.2023


zverejnenie 28.07.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 31. 08. 2023 uzatvára písomné vyzvanie na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 z dôvodu minimalizácie rizika neukončenia fyzickej a finančnej realizácie projektu v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. decembra 2023.


zverejnené 13.06.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje, že v rámci Vyzvania na predloženie národného projektu „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konanie o žiadosti o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľa uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 31. januára 2022 vydalo Usmernenie č. 1 k národnému projektu „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 29.11.2019 bolo zverejnené vyzvanie na predloženie národného projektu „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

 

Vyzvanie na predloženie národného projektu „Envirocentrum Dropie“ v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov v znení Usmernenia č. 1

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení