Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyhlasuje Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II.

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC411-2018-NP8

Dátum vyhlásenia: 14.12.2018

 

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 Vyzvania – Príručka pre žiadateľa

Príloha č.3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov