Vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu: Projekt ČOV Sever

Prioritná os: 1. Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód vyzvania: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Dátum zverejnenia: 23. 12. 2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) vyzýva žiadateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu: Projekt ČOV Sever.

Vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Formulár oznámenia VP

Príloha 7 – Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy

Príloha 8 – Identifikácia synergie a komplementarity

Oznámenie o uzatvorení vyzvania na predloženie veľkého (fázovaného) projektu

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že ku dňu 30. 12. 2016 uzatvára vyzvanie na predloženie veľkého (fázovaného) projektu (ďalej len „vyzvanie“). Vyzvanie sa uzatvára na základe splnenia podmienky na jeho uzatvorenie, t. j. na základe predloženia Oznámenia  vybraného veľkého projektu Európskej komisii v súlade s článkom 102 ods. 1 všeobecného nariadenia.