Vyzvanie na predloženie národného projektu „Odborne o energii”

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC441-2018-NP7
Dátum vyhlásenia: 26.11.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 26.11.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Odborne o energii.

 

Vyzvanie na predloženie národného projektu Odborne o energii

Príloha 1 Formulár ŽoNFP

Príloha 2  Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 Osobitné podmienky OV

Príloha 5 Informácia pre žiadateľov