30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch ( OPKZP-PO4-SC421-2017-30 )

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Dátum vyhlásenia: 29.09. 2017

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7


Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 13.12.2017 vydalo  Usmernenie č.1 k 30. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30   (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

1. Zmena prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP

  • upresnenie formulácie čestného vyhlásenia žiadateľa – zmena spočíva v zabezpečení jednotného výkladu zákazu zaťaženia majetku záložným právom v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 22,

2. Zmena prílohy č. 2 Príručka pre žiadateľa

  • upresnenie formulácie čestného vyhlásenia žiadateľa – zmena spočíva v zabezpečení jednotného výkladu zákazu zaťaženia majetku záložným právom v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 22,
  • zosúladenie formulácie podmienky poskytnutia príspevku č. 8 ustanovenej v príručke pre žiadateľa s formuláciou výzvy, týkajúcej sa možného počtu predkladaných ŽoNFP,

3. Zmena výzvy, prílohy č. 2 Príručka pre žiadateľa

  • zmena termínov uzavretia aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl. Dôvodom tejto zmeny je precizovanie postupu žiadateľa v súvislosti so zabezpečením jednotného výkladu zákazu zaťaženia majetku záložným právom v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 22.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

30. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č.1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Schéma pomoci na vypracovanie energ.auditu a realizáciu opatrení

Príloha 7 – Identifikácia synergií a komplementarít

 

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Dokumenty – Usmernenie č.1 – sledovanie zmien