39.výzva zameraná na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Dátum vyhlásenia: 06.04.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 26.06.2018 vydalo Usmernenie č.1 k 39.výzve  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 .

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. 06. 2018

Cieľom Usmernenia č. 1 k 39. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 (ďalej len „usmernenie“) je:

  1. doplnenie spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma;
  2. spresnenie spôsobu uplatnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 25 Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu;
  3. spresnenie spôsobu predkladania Prílohy č. 2 ŽoNFP Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie
  4. aktualizácia formuláru Prílohy č. 8 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
  5. úprava Prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa
  6. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha č.1 –  Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.1

Príloha č.3 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č.4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov

 

Dokumenty so sledovaním zmien

Dokumenty  – Usmernenie č.1 – sledovanie zmien