FAQ Adaptácia na klimatické zmeny

FAQ k 2. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Aké sú formálne a obsahové náležitosti splnomocnenia, ak je osoba konajúca v mene žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa?

Ak v mene žiadateľa konajú osoby, ktoré nie sú štatutárnym orgánom tohto žiadateľa, je žiadateľ povinný preukázať, že sú tieto osoby riadne splnomocnené vykonávať relevantné úkony vo vzťahu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“).

V prípade, ak štatutárny orgán žiadateľa splnomocní na úkony súvisiace s predložením ŽoNFP a/alebo konaním o ŽoNFP inú osobu, resp. osoby, je potrebné v rámci žiadosti o NFP predložiť taktiež splnomocnenie s úradným osvedčením o pravosti podpisu štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu, resp. osoby na úkony súvisiace s predložením ŽoNFP a/alebo konaním o ŽoNFP a to originál alebo úradne overenú kópiu listiny.

Minimálne náležitosti splnomocnenia sú:

  • označenie a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa;
  • označenie a podpis každej splnomocnenej osoby;
  • rozsah splnomocnenia, t. j. identifikácia úkonov, na ktoré je/sú osoba/y splnomocnená/é;
  • dátum udelenia splnomocnenia.

V prípade partnerstva sa vyššie uvedené vzťahuje aj pre partnera žiadateľa.

Bližšie informácie týkajúce sa splnomocnenia upravuje Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, verzia 3, v znení Usmernenia č. 2 k 2. výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2.

 

Je žiadateľ povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky oprávnené výdavky projektu?

Žiadateľ nie je povinný, v prípade predmetnej výzvy, mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie tovarov, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených aktivít projektu.