Usmernenie č. 1 k 18. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 10. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 18. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú  na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Usmernenie a dokumenty dotknuté usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.