Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.4, účinnú od 15.11.2023.

 

Úpravou bol spresnený postup poskytnutia dodatočného príspevku v nadväznosti na vydanie aktualizácie „Usmernenia k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifická cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko“.