Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 11. výzvu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje, že s cieľom  poskytnúť žiadateľom dlhší čas na prípravu dokumentácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), aktualizuje harmonogram hodnotiacich kôl v rámci 11. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11, a to tak, že predlžuje termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016.

Aktualizovaný harmonogram hodnotiacich kôl sa stanovuje takto:

 

11