DRUHÝ ROK OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRAXI

Európska únia v programovom období 2014 – 2020 dáva Slovensku príležitosť využiť viac ako 4,310 miliardy eur na realizáciu environmentálnych projektov. O tom ako sa využívajú tieto finančné prostriedky bola v poradí už druhá Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá sa konala dňa 22. novembra 2016 v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo za účasti  ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa.

Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia zástupcami riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia SR, ako aj sprostredkovateľských orgánov Ministerstva vnútra SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Slovenskej agentúry životného prostredia nebolo jediným bodom konferencie. Samostatný priestor bol venovaný prezentácii jednotlivých prioritných osí operačného programu a diskusii v rámci problematiky odpadového, vodného hospodárstva, ochrany prírody, ovzdušia a energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Podľa ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa bol rok 2016 pre Slovensko veľkou výzvou, okrem povinností vyplývajúcich v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie bol tento rok kľúčovým aj v prípade Operačného programu Kvalita životného prostredia. Boli vyhlásené nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a sú podpísané zmluvy, prostredníctvom ktorých sa implementuje takmer stovka projektov. S veľkým záujmom sa stretli aj ďalšie kolá národného projektu Zelená domácnostiam.

Ministerstvo životného prostredia SR bude aj naďalej pokračovať v súčasnom tempe a závery konferencie sa zohľadnia pri ďalšom nastavovaní procesov efektívnej implementácie operačného programu. Cieľom ministerstva je dosiahnuť čo najvyššiu úspešnosť realizovaných enviro-projektov a práve to je oblasť, na ktorú sa bude riadiaci orgán operačného programu výrazne koncentrovať v nasledujúcom období.

Prezentácie z výročnej konferencie OP KŽP 2016

Fotogaléria