Informácia pre prijímateľov pri uzatváraní dodatkov k zmluvám podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia odporúča prijímateľom pri uzatváraní dodatkov k zmluvám podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, z titulu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciu postupovať podľa metodického usmernenia ÚVO č. 9408-5000/2021 v spojení so Všeobecným metodickým usmernením č. 10-2019 k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy.

Metodické usmernenia sú dostupné na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia-39f.html