MŽP SR A SAŽP ZORGANIZOVALI ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVAM ZAMERANÝM NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku zorganizovali Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 23. mája 2016 v Banskej Bystrici ďalší informačný seminár k 10. a 11. výzve so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 boli vyhlásené v rámci prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a špecifického cieľa: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Účastníci seminára mali možnosť získať podrobné informácie o predmetných výzvach vrátane informácií o výbere správnej výzvy, práce s ňou, súvisiacimi dokumentmi, ale aj o podmienkach poskytnutia príspevku a o spôsobe preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Na seminári tiež odzneli informácie o spôsobe vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a procese verejného obstarávania. Na záver seminára dostali účastníci priestor na riešenie svojich individuálnych požiadaviek prostredníctvom osobných konzultácií so zástupcami MŽP SR a SAŽP.

Prezentácie na stiahnutie

Fotogaléria

Aktuálne informácie o plánovaných podujatiach sú pravidelne zverejňované na webovom sídle operačného programu www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk