Oznam o čiastočnom uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 v rámci oprávnenej aktivity D: Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „ RO pre OPKŽP“) informuje žiadateľov, že dňa 30.7.2021 čiastočne uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 v rámci oprávnenej aktivity D: Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, a to z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre daný typ oprávnenej aktivity. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre daný typ oprávnenej aktivity v rámci tejto výzvy.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“  resp. priamo v časti príslušnej výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.