Oznam o plánovanom uzavretí 52. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2019-52, zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „výzva č. 52“), že plánuje uzavrieť 52. výzvu z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 31. decembra 2020. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.