Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-12 zo dňa 16. 08. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dňa 18. septembra 2017 uzavrie 12. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho systému s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-12 (ďalej len „výzva“). Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Dokumentácia výzvy bude na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk po jej uzavretí presunutá do časti „Archív výziev“.