Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 28.6.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 zameranú na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.