Oznam o znížení alokácie 17. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na schválenú zmenu OP KŽP a potrebu presunu alokácie do iných výziev s lepšou absorpčnou schopnosťou, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 17. výzvu zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 o 8 877 000 EUR. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 7 123 000 EUR.