Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 14)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

  1. OZNAMENIE SEA OP KŽP (verzia 14)
  2. OP KŽP vz 14 návrh SK

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 16. 9. 2022 na adresu:

Ministestvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: zdenka.kurcikova@enviro.gov.sk