Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“ je v plnom znení prístupné TU.

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 20.11.2017 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov životného prostredia

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk