Plánované uzatvorenie 23. výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z dôvodu prekročenia dopytu predložených žiadostí NFP nad výšku disponibilnej alokácie určenej na predmetnú výzvu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosti o NFP”), ktoré boli predložené v rámci prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”), presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené v druhom kole výzvy budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Riadiaci orgán je oprávnený výzvu uzavrieť po uplynutí jedného mesiaca od zverejnenia tohto oznamu. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.