Usmernenie č. 1 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 13. novembra 2018  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 (ďalej len „28. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na informačné aktivity (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

  • spresnenie dôvodov uzavretia výzvy a zmeny definícií pre predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov a nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov;
  • úprava termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola – Usmernením sa 5. hodnotiace kolo, ktoré malo byť uzavreté 15.01.2019 skracuje a termín jeho uzavretia sa stanovuje na 31.12.2018;
  • aktualizácia výzvy na základe zmien vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF, verzia 7;
  • spresnenie a formálna úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (PPP);
  • vypustenie nerelevantných PPP,
  • realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.
  • aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnou verziou vzoru CKO č. 15;

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.