Usmernenie č. 1 k 50. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 12.5.2020 vydala vydala Usmernenie č. 1 k 50. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Cieľom Usmernenia č. 1 k 50. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC451-2019-50 je zmena formálnej náležitosti 50. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných  30 000 000 EUR  na 32 500 000 EUR.

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.