Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (ďalej len „67. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (ďalej len „67. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy