Usmernenie č. 3 k 43. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 20. februára 2023 Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

  1. rozšírenie podmienky poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu o hlavnú aktivitu projektu „Verejný vodovod“ zameranú na výstavbu a rozšírenie verejných vodovodov, ktorú možno realizovať za podmienky súbežnej výstavby s verejnou kanalizáciou,
  2. doplnenie merateľných ukazovateľov súvisiacich s doplnenou aktivitou “Verejný vodovod“,
  3. rozšírenie zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu v priamej súvislosti s doplnenou aktivitou “Verejný vodovod“,
  4. spresnenie a doplnenie textov v priamej súvislosti s doplnením oprávnenej aktivity „Verejný vodovod“,
  5. aktualizácia výzvy v nadväznosti na vydanie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 3.0,
  6. stanovenie termínu uzavretia výzvy na 31. marec 2023,
  7. posun uzavretia v poradí 19. (posledného) hodnotiaceho kola na termín uzavretia výzvy, t.j. 31. marec 2023,
  8. došpecifikovanie podmienky poskytnutia príspevku č. 13 Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov,
  9. doplnenie možnosti aplikácie zásobníka projektov podľa §21 zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  10. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.