Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 4, špecifický cieľ 4.4.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 17. júla  2018 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP  pre prioritnú os 4, špecifický cieľ 4.4.1. Viac informácií nájdete na www.op-kzp.sk.