Vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu: Projekt ČOV Sever – OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 23. 12. 2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu: Projekt ČOV Sever v rámci Špecifického cieľa 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ s kódom vyzvania OPKZP-PO1-SC121-2015-VP.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 50 miliónov EUR z Kohézneho fondu. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Zverejnené vyzvanie je zamerané na oblasť výstavby verejných kanalizácií, teda na výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, ako aj čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách , a to za účelom plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ.

Vyzvanie je zverejnené vo forme otvoreného vyzvania, ktorého uzavretie nastane schválením žiadosti o NFP na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu: Projekt ČOV Sever. Informácia o uzavretí vyzvania bude bezodkladne zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Postup schvaľovania žiadosti o NFP na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu: Projekt ČOV Sever je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa.

V rámci výzvy je oprávneným žiadateľom výlučne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Viac informácií je možné získať tu alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk