Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. a 81. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 30.11.2023 zverejnilo zoznamy schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 15. hodnotiaceho kola;
  • OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81, zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.