Zoznam schválených ŽoNFP – 60. výzva, 2. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 10.02.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok