Zoznam schválených ŽoNFP – 60. výzva, 9. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 07.09.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW v rámci 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.