Dokument OP KŽP (veria 6.0)

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia rozhodnutím zo dňa 14. marca 2018 schválil zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Zmena sa týkala prvku „zodpovedajúce kategórie intervencií na základe nomenklatúry prijatej Európskou komisiou a orientačné rozdelenie plánovaných prostriedkov”, stanoveného v článku 96 odseku 2 prvom pododseku písmene b) bode vi) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie). Podľa článku 96 odseku 11 všeobecného nariadenia sa na zmenu tohto prvku nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie a je možné ju vykonať rozhodnutím riadiaceho orgánu.

 

Predmetná zmena OP KŽP sa vzťahuje ku kapitole 2.1 Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, podkapitole 2.1.6 Kategórie intervencie, tabuľke 18 Oblasť intervencie, v ktorej sa navyšuje suma na orientačné rozdelenie finančných prostriedkov v oblasti intervencie 017 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) znížením zodpovedajúcej sumy orientačného rozdelenia finančných prostriedkov v oblasti intervencie 019 – Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom.

 

Celková suma zdrojov alokovaných v rámci OP KŽP na oblasť odpadového hospodárstva, investičnú prioritu Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených činností, sa nemení.

 

Zmena OP KŽP bola v súlade s princípom partnerstva a transparentnosti predložená na schválenie členom Monitorovaciemu výboru pre OP KŽP prostredníctvom písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 11. Následne bola podľa článku 2 odseku 3 bodu f) Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP KŽP schválená uznesením Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 14 zo dňa 14. marca 2018.

 

Rozhodnutie riadiaceho orgánu pre OP KŽP o zmene OP KŽP nadobudlo účinnosť dňom 14. marca 2018.

 

Platná verzia OP KŽ sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 6.0)