Dokument OP KŽP (verzia 4)

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia rozhodnutím zo dňa 12. októbra 2017 schválil zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zmena sa týkala prvku “zodpovedajúce kategórie intervencií na základe nomenklatúry prijatej Európskou komisiou a orientačné rozdelenie plánovaných prostriedkov”, stanoveného v článku 96 odseku 2 prvom pododseku písmene b) bode vi) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie). Podľa článku 96 odseku 11 všeobecného nariadenia sa na zmenu tohto prvku nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie a je možné ju vykonať rozhodnutím riadiaceho orgánu.

Predmetná zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) sa vzťahuje ku kapitole 2.1 Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, podkapitole 2.1.6 Kategórie intervencie, tabuľke 18 Oblasť intervencie, v ktorej sa menia sumy alokácií na oblasti intervencií s kódmi 21 a 22. Celková suma zdrojov alokovaných na uvedené oblasti intervencie tvoriace investičnú prioritu 2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek sa nemení.

Zmena OP KŽP bola v súlade s princípom partnerstva a transparentnosti predložená členom Monitorovaciemu výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia prostredníctvom písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 8 na schválenie. Následne bola podľa článku 2 odseku 3 bodu f) Štatútu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia schválená uznesením Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia  č. 11 zo dňa 21. septembra 2017.

Rozhodnutie o zmene OP KŽP nadobudlo účinnosť dňom 12. októbra 2017.

Platná verzia OP KŽP:  Operačný program Kvalita životného prostredia