Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.5.1 OP KŽP


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 3. novembra 2020 vydala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.5.1 OP KŽP.

Cieľom tohto dokumentu je definovať spôsoby preukazovania plnenia merateľných ukazovateľov, ustanovených pre výzvy špecifického cieľa 4.5.1 OP KŽP, a tým zjednodušiť vykazovanie merateľných ukazovateľov pre Prijímateľov.