Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

Špecifický cieľ:
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji
Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1
Dátum vyhlásenia: 25. 09. 2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam.

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Finančné limity

Príloha 4 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 5 – Zoznam merateľných ukazovateľov

 

Oznámenie o uzavretí vyzvania na predloženie národného projektu s kódom č. OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje, že Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) ako sprostredkovateľský orgán konajúci v mene RO pre OP KŽP dňa 25. 11. 2015 rozhodla, v súlade s § 26 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o schválení národného projektu „Zelená domácnostiam“, ktorý bol predložený žiadateľom v rámci vyzvania na predloženie národného projektu s kódom č. OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1 (ďalej len „vyzvanie“).

 Zošit2

Na základe vyššie uvedeného SIEA vyzvanie uzatvára. Ďalšie informácie o schválenom národnom projekte sú uvedené na webovom sídle www.siea.sk.