Usmernenie č. 1 k 12. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

Usmernenie č. 1 k 12. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve