23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Dátum vyhlásenia: 26. 05. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na vysoký dopyt a vysoké množstvo žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené ku dňu uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”) t.j. ku dňu 29.9.2017, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 31 mil. EUR.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo, zo dňa 16. 02. 2018:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o ďalších 20 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – II. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 50 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 dňom 29. 9. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 (ďalej len „výzva“), zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 22. augusta 2017, uzavrie 23. výzvu zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov dňa 29. septembra 2017.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 50 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosti o NFP”), ktoré boli predložené v rámci prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”), presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené v druhom kole výzvy budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Riadiaci orgán je oprávnený výzvu uzavrieť po uplynutí jedného mesiaca od zverejnenia tohto oznamu. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 22. augusta 2017  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 (ďalej len „23. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 23. výzve je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 5 000 000 EUR na 20 000 000 EUR za EÚ zdroj.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 22. 8. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už predložené v rámci výzvy, resp. na vypracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré ku dňu zverejnenia tohto usmernenia neboli predložené.

23. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných povinných príloh

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

Často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23