19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OPKŽP oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva”) presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre kategóriu oprávnených žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie , t.j. 2.6.2017 budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 , a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo  Usmernenie č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19      ( ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. Vyšpecifikovanie spôsobu preukázania splnenia požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v súvislosti s prílohou č.10 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu v rámci Prílohy č.2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa
  2. Zmena termínu uzavretia aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 23.03.2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. precizácii textu v rámci podmienky poskytnutia príspevku, že aktivity projektu sú oprávnené;
  2. úprave prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP
  3. úprave záväzného formulára, prílohy č. 14 Technické a environmentálne ukazovatele;
  4. ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;
  5. odstráneniu zrejmých nesprávností v textoch.

Týmto usmernením Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „SO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 23. 3. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

19. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.2

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.2

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č.2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení