19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 17.7.2020 dokument „Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP“Cieľom tohto dokumentu je definovať spôsoby preukazovania plnenia merateľných ukazovateľov, ustanovených pre výzvy špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP, a tým zjednodušiť vykazovanie merateľných ukazovateľov pre Prijímateľov.

 

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 dňom 28.2.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia , dňa 15.10.2018 vydala Usmernenie č.4 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 .

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 4 k 19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19  je zmena formálnej náležitosti 19. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 , a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 177 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 117 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy) na 214 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 154 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy).

Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28.2.2018 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 30.1.2018. Po termíne 28.2.2018 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 20.2.2018 vydalo Usmernenie č.3 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19  vo vzťahu k:

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 3 k 19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnej náležitosti 19. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva“), a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 120 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 60 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy) na 177 000 000 EUR (60 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 117 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy).

SO pre OP KŽP rozhodol o zvýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu najmä z nasledovných dôvodov:
Na základe objemu žiadaných finančných prostriedkov v žiadostiach o NFP predložených subjektmi územnej samosprávy v 1., 2. a 3 hodnotiacom kole je preukázateľný vyšší dopyt zo strany tejto kategórie žiadateľov v porovnaní s pôvodne vyčlenenou indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
Cieľom zmeny je optimalizácia využitia alokácie prioritnej osi 4 OP KŽP za účelom efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KŽP s ohľadom na plnenie podmienok výkonnostného rámca  a pravidiel čerpania záväzkov na úrovni OP KŽP

Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 20.02.2018. Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy.

 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zo dňa 30. 01. 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-P04-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zároveň SO informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený  na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OPKŽP oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva”) presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre kategóriu oprávnených žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie , t.j. 2.6.2017 budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 , a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo  Usmernenie č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19      ( ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. Vyšpecifikovanie spôsobu preukázania splnenia požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v súvislosti s prílohou č.10 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu v rámci Prílohy č.2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa
  2. Zmena termínu uzavretia aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 23.03.2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. precizácii textu v rámci podmienky poskytnutia príspevku, že aktivity projektu sú oprávnené;
  2. úprave prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP
  3. úprave záväzného formulára, prílohy č. 14 Technické a environmentálne ukazovatele;
  4. ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;
  5. odstráneniu zrejmých nesprávností v textoch.

Týmto usmernením Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „SO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 23. 3. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.4

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č.2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č.3 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení