35.výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva (OPKZP-PO4-SC441-2017-35)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Dátum vyhlásenia: 27.12. 2017

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 28.02.2018 vydalo Usmernenie č. 1 k 35. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35  (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“;
  2. upresnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 13 „Podmienka oprávnenosti aktivít projektu“ a doplnenie Prílohy č. 10 Nízkouhlíková stratégia/Koncepcia rozvoja obce v oblasti energetiky/Akčný plán udržateľného energetického rozvoja prijatý v rámci Dohovoru primátorov a starostov pre preukázanie splnenia uvedenej podmienky;
  3. zosúladenie Príručky pre žiadateľa a Formuláru ŽoNFP s formulárom Výzvy na predkladanie ŽoNFP v zmysle bodov 1 a 2 a doplnenie odvolávok na zákony relevantné pre danú výzvu;
  4. aktualizácia formuláru ŽoNFP v zmysle vydaného vzoru CKO č. 15 a doplnenie ŽoNFP, časť 15. Čestné vyhlásenia žiadateľa v nadväznosti na podmienky poskytnutia príspevku definované vo výzve.

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

35. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.1

Príloha 3 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu

Príloha 4 – Osobitne podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov