36. výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (OPKZP-PO4-SC411-2017-36)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Dátum vyhlásenia: 27.12. 2017

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7


Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 06.06.2018 vydala Usmernenie č. 2 k 36 výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36  (ďalej len „výzva“) cieľom ktorého je:

 1. doplnenie preddefinovaného vyhlásenia prílohy č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa;
 2. zosúladenie formulára/prílohy uvedeného v rámci popisu časti Upozornenia prílohy č. 10 Príručky pre žiadateľa, na základe ktorej žiadateľ vyhlasuje, že projektová dokumentácie predložená ako príloha ŽoNFP je zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorá bola schválená v rámci príslušného povoľovacieho konania;
 3. zosúladenie prílohy č. 11 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu s Príručkou pre žiadateľa;
 4. spresnenie znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma a č. 22 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis v rámci Výzvy a Príručky pre žiadateľa;
 5. doplnenie spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma;
 6. spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s dĺžkou trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP;
 7. odstránenie zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
 8. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 20.03.2018 vydala Usmernenie č.1 k 36 výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36  (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

 1. oprava mernej jednotky (MJ) merateľného ukazovateľa s kódom P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
 2. aktualizácia formuláru ŽoNFP v zmysle vydaného vzoru CKO č. 15
 3. aktualizácia Príručky pre žiadateľa na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

36. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2

Príloha 1 Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2

Príloha 2 Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Príloha 3 Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 2

Príloha 5 Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 Schéma ŠP OZE

 

Dokumenty – Usmernenie č.1 – sledovanie zmien

Dokumenty – Usmernenie č.2 – sledovanie zmien