36. výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (OPKZP-PO4-SC411-2017-36)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Dátum vyhlásenia: 27.12. 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 20.03.2018 vydalo Usmernenie č.1 k 36 výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36  (ďalej len „výzva“) vo vzťahu ku:

  1. oprava mernej jednotky (MJ) merateľného ukazovateľa s kódom P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
  2. aktualizácia formuláru ŽoNFP v zmysle vydaného vzoru CKO č. 15
  3. aktualizácia Príručky pre žiadateľa na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

36. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 Osobitné podmienky OV

Príloha 5 Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 Schéma ŠP OZE

 

Dokumenty – Usmernenie č.1 – sledovanie zmien