INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2)

V oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží je OP KŽP zamerané na zvýšenie podielu sanovaných lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami, z ktorých vyplýva permanentné riziko negatívneho vplyvu na zdravie človeka a životné prostredie.

Oprávnené aktivity:

 • Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Prijímatelia:

 • subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom znečisťovateľ platí,
 • organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia podľa geologického zákona.

 

 • Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

Prijímatelia:

 • Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu,
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • subjekty územnej samosprávy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

  Aktuálne výzvy: