INFORMAČNÝ SEMINÁR k 45. výzve v Prešove

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 12/02/2019
9:00 - 16:30

Miesta konania
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka II. poschodie

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešovského samosprávneho kraja Vás pozývajú na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45

so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

a doplnkovo k výzvam s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov;

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch;

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín a miesto konania: 12. február 2019 (utorok), Prešov o 9:30 hod.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadačka II. poschodie

Program:

9:00     –   9:30     Registrácia účastníkov

9:30     –   9:45     Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF PSK

9:45     –   12:00   Informácie k výzve č. 45

12:00   –   12:30   Prestávka

12:30   –   14:00   Doplnkové informácie k výzve č. 15, 16 a č. 32

14:00   –   14:30   Doplnkové informácie k výzve č. 40

15:00   –   16:00   Diskusia a osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online prihlasovacieho formulára do 11.2.2019, alebo do naplnenia kapacity miestnosti. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.