Pozvánka na online informačný seminár k 56. výzve

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 05/04/2022
9:30 - 11:00

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020

Vás pozýva na

ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 

 Termín a miesto konania:

5. apríla 2022 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

Program:

09:30   –   09:40   Privítanie účastníkov, všeobecné informácie o priebehu seminára

09:40   –   09:45   Základné informácie o zmenách vo výzvach (alokácie, uzávierky výziev) v oblasti

                               odpadového hospodárstva

09:45   –   10:00   Stručné predstavenie výzvy č. 56 a aktuálne zmeny vyplývajúce z Usmernenia č. 3

10:00   –   10:10   Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci konania o ŽoNFP

10:10   –   11:00   Diskusia

 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR